. . .

UDN讀書館全國大專院校圖書館共享聯盟

資源名稱 電子資源連結 資料類型 涵蓋主題 適用學院
UDN 讀書館 連線到資料庫
APP 下載
電子雜誌
電子書
報紙/新聞
綜合性 全校
. . .